TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTYNYŇ “DEMOKRATIÝA WE HUKUK” YLMY-AMALY ŽURNALYNDA ÇAP EDILÝÄN MAKALALARA BILDIRILÝÄN TALAPLAR HAKYNDA DÜZGÜNNAMA

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTYNYŇ “DEMOKRATIÝA WE HUKUK” YLMY-AMALY ŽURNALYNDA ÇAP EDILÝÄN MAKALALARA BILDIRILÝÄN TALAPLAR HAKYNDA DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň “Demokratiýa we hukuk” ylmy-amaly žurnalynda çap edilýän makalalara bildirilýän talaplar hakynda

DÜZGÜNNAMA

 

1. “Demokratiýa we hukuk” žurnalynda alymlar, professor-mugallymlar, ylmy işgärler, aspirantlar we doktorantlar, ylymlaryň kandidaty we doktory adyna dalaşgärler, döwlet gullukçylary, halkara guramalarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri we talyplar aşakda beýan edilen ugurlar boýunça ylmy-amaly we habar beriş makalalaryny tabşyryp bilerler:

- Türkmenistanyň Prezidentiniň içeri we daşary syýasaty baradaky;

- döwletlilik ýörelgeleri, adamyň wе raýatyň hukuklary wе azatlyklary baradaky;

- dеmokratiýa, döwlеtiň hеm-dе jеmgyýеtiň dеmokratik institutlarynyň we raýat jemgyýetiniň ösüşi;

- döwleti öwreniş we hukugy öwreniş babatda seljermeleriň netijeleri;

- Türkmеnistanyň kanunçylyk ulgamy, ýurdumyzyň gatnaşyjysy bolup durýan halkara şertnamalarynyň kadalarynyň milli kanunçylyga ornaşdyrylyşy we olaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilişi;

- daşary ýurtlaryň hukuk ulgamlary, jеmgyýеtçilik gatnaşyklaryny hukuk taýdan düzgünlеşdirmеgiň öňdеbaryjy usullary wе sеrişdelеri, olary Türkmenistanyň hukuk ulgamyna ornaşdyrmak wе hukuk ulanyş işindе pеýdalanmak;

- döwlеt wе jеmgyýеtçilik durmuşyny mundan bеýläk-dе dеmokratiýalaşdyrmak, ýurduň esasy jemgyýetçilik-syýasy wakalaryny beýan etmek;

- türkmеn halkynyň we dünýä halklarynyň taryhy taýdan emele gelen, olaryň aň-düşünjesine, däp-dеssurlaryna laýyk gelýän milli dеmokratik institutlar;

- Türkmenistanyň bеýlеki döwlеtlеr wе halkara guramalary bilеn adam hukuklary we demokratik özgertmeler babatyndaky hyzmatdaşlygy;

- döwlet dolandyryşyna, hukuk ulgamyna sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşy, elektron resminamalar dolanyşygy we adamyň aň-bilim mümkinçilikleriniň ösüşi.

2. Awtor “Demokratiýa we hukuk” žurnalynyň redaksiýasyna makalany tabşyrmak üçin, ony redaksiýa elektron göterijide we çap edilen görnüşinde berýär. Awtor makalanyň ýanyna işleýän edarasynyň, ylymlaryň doktory ýa-da kandidaty diýen ada dalaşgär bolsa, ýokary okuw mekdebiniň ýolbaşçysynyň ugradyş hatyny we bu ugurda ylymlaryň kandidatlarynyň ýa-da doktorlarynyň beren iki sany oňyn synyny goşmalydyr.

3. “Demokratiýa we hukuk” žurnalyna tabşyrylýan makalalar ylmy täzelige eýe bolmaly we ylmy makalalar ýygyndylarynda, döwürleýin neşirlerde çap edilmedik we olaryň redaksiýalaryna tabşyrylmadyk bolmaly.

4. “Demokratiýa we hukuk” žurnalyna tabşyrylýan makalanyň teksti Times New Roman şrifti bilen ýazylmaly we bir faýlda saklanylmaly hem-de aşakdaky görnüşde bolmaly:

• awtoryň (awtorlaryň) ady, familiýasy (dolulygyna) we wezipesi gözkezilmeli, setiriň sag tarapy boýunça deňlemek bilen 12-lik şriftde goýygara ýazmaly;

• habarlaşmak üçin iş we mobil telefonlary (eger bar bolsa elektron adresi) doly görkezilmeli;

• makalanyň ady baş harplar bilen setiriň merkezi boýunça deňlenilmeli we adaty 16-lyk şriftde goýygara görnüşde ýazylmaly;

• makalanyň galan bölegini ýazmazdan ozal 1 setir goýbermeli;

• makalanyň esasy mazmuny 14 ölçegdäki adaty şrift bilen ýazylmaly we setiriň ini boýunça deňlenilmeli. Setirleriň arasy 1-lik ölçegde bolmaly;

• sahypa ölçegi: ýokary we aşak taraplarda — 2,0 sm, çep tarapda — 3 sm, sag tarapda — 1,5 sm;

• Edebiýat çeşmeleriň salgylanmalary makalanyň beýanynda inedördül ýaýyň içinde sanlar bilen belgilenilýär: [1], [2], [3—5] we ş.m. Edebiýatlaryň sanawy makalanyň gysgaça beýanynyň ahyrynda ýerleşdirilmeli, olaryň öň ýanyndan EDEBIÝATLAR diýen sözbaşy ýazylmaly;

• Makalanyň umumy möçberi 5-6 sahypa çenli bolmaly.

5. Bildirilýän talaplara laýyklykda resmileşdirilen ylmy-amaly we habar beriş makalalary žurnalyň redaksion kollegiýasynyň agzalaryna berilýär we olardan oňyn seslenme alan makalalar çap etmek üçin nobata goýulýar. Oňyn seslenme bilen birlikde, makalany düzetmek hakynda teklipler berlen bolsa, awtor olar bilen tanyşdyrylýar hem-de makalany gaýtadan işlemek talap edilýär. Awtor çapa beriljek makalanyň gutarnykly görnüşi bilen tanyşdyrylýar we ylalaşylýar.

6. Talabalaýyk resmileşdirilmedik ýa-da redaksion kollegiýanyň agzalary tarapyndan makullanylmadyk makalalar çapa hödürlenilmeýär we bu barada awtor habardar edilmeýär.