THE INSTITUTE OF STATE, LAW AND DEMOCRACY OF TURKMENISTAN

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutynda taýýarlanan bu okuw kitaby ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, diňleýjiler, aspirantlar we mugallymlar üçin niýetlenen. Kitapda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kadalaryny, konstitusion hukugyň esasy düşünjelerini özleşdirmek üçin niýetlenen maglumatlar, ylmy garaýyşlar beýan edilýär. Temalary netijeli özleşdirmäge gönükdirilen çyzgylar, şeýle-de sapaklary häzirki zaman interaktiw-multimediýa usullary bilen geçirmäge mümkinçilik berýän maglumatlar hem kitapda öz beýanyny tapýar. Okuw kitabynda ýerleşdirilen sowalnamalar bolsa, hukuk öwrenijileriň özleşdiren hünär bilimlerini özbaşdak barlamaklaryna ýardam berer. Okuw kitabynyň giriş, XVII bap. Türkmenistanda kazyýet häkimiýet, XVIII bap. Türkmenistanyň prokuraturasy bölümlerini B.Orazdurdyýewa ýazdy.