TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY

Habarlar


Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda maslahat geçirildi

2024-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda “Magtymguly Pyragynyň arzuwlan berkarar döwletinde Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk halkara ösüş taglymaty, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda Bitaraplyk ýoly bilen beýik geljege tarap” atly maslahat geçirildi.

Maslahata…

 09.07.2024 

Giňişleýin

“Türkmenistan – Ýewropa bileleşigi” Adam hukuklary boýunça dialogynyň 16-njy mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 25-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Türkmenistan – Ýewropa bileleşigi” adam hukuklary boýunça dialogynyň16-njy mejlisi geçirildi.

Mejlisi Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Ýewropa Bileleşiginiň adam hukuklary boýunça ýörite wekili Olof Skug…

 25.06.2024 

Giňişleýin

Ýewropa Bileleşiginiň adam hukuklary boýunça ýörite wekili bilen duşuşyk geçirildi

2024-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Ýewropa Bileleşiginiň adam hukuklary boýunça ýörite wekili Olof Skug bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistan bilen Ýewopa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary, hususan-da, hukugyň…

 24.06.2024 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ ADAM HUKUKLARY BABATDA HALKARA BORÇNAMALARYNYŇ WE HALKARA YNSANPERWER HUKUGYNYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINI ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ IŞ TOPARYNYŇ MASLAHATY

2024-nji ýylyň 11-12-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek…

 13.06.2024 

Giňişleýin

YLMA HÖWESEK ZEHINLI ÝAŞLAR SYLAGLARA MYNASYP BOLDULAR

2024-nji ýylyň 12-nji iýunynda Ylymlar güni mynasybetli Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahaty geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň alymlary, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary…

 13.06.2024 

Giňişleýin

ÝUNISEF-IŇ HALKARA MASLAHATÇYSY HANYM NATALÝA KOŞELEWANYŇ IŞ SAPARY WE ÝURDUMYZYŇ DEGIŞLI EDARALARY BILEN DUŞUŞYKLARY

2024-nji ýylyň 29-njy maýy – 7-nji iýuny aralygynda ÝUNISEF-iň halkara maslahatçysy hanym Natalýa Koşelewanyň iş sapary we ýurdumyzyň degişli edaralary bilen duşuşyklary geçirildi. Duşuşyklar Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky…

 30.05.2024 

Giňişleýin

“TÜRKMENISTANDA GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA 2021-2025-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNYŇ” ÇÄKLERINDE TEGELEK STOL MASLAHATLARY

2024-nji ýylyň 7-nji maýy 6-njy iýuny aralygynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty, BMG-niň Ilat gaznasy (UNFPA) we ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde hereket edýän adam hukuklary boýunça maglumat merkezlerinde Türkmenistanda gender deňligi…

 21.05.2024 

Giňişleýin

Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň Bilelikdäki maslahaty geçirildi

2024-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň “Türkmenistanyň we Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygy: geljegiň hatyrasyna bilelikdäki işler” atly Bilelikdäki maslahaty geçirildi. Çärä Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň, pudak…

 15.05.2024 

Giňişleýin

Türkmenistanyň DIM-de “Türkmenstan-BMG” Strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisi geçirildi

2024-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde utgaşykly görnüşde “Türkmenistan-BMG” Strategik maslahat beriş geňeşiniň birinji mejlisi geçirildi.

Maksatnama laýyklykda Geňeşiň mejlisi öz işini iki sessiýanyň çäklerinde dowam etdi. Birinji sessiýanyň dowamynda “Türkmenistan bilen BMG-niň…

 06.05.2024 

Giňişleýin

Zenanlaryň ýagdaýy boýunça 4-nji Bütindünýä maslahatynda kabul edilen Pekin jarnamasynyň we Hereketleriň platformasynyň milli derejesinde ýerine ýetirilişine syn bermek boýunça maslahat

2024-nji ýylyň 30-njy apreli 1-nji maýy aralygynda BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda Zenanlaryň ýagdaýy boýunça 4-nji Bütindünýä maslahatynda kabul edilen Pekin jarnamasynyň we Hereketleriň platformasynyň milli derejesinde ýerine ýetirilişine syn bermek boýunça maslahat geçirildi. Maslahat Türkmenistanyň Döwlet,…

 02.05.2024 

Giňişleýin

“Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek” atly maslahat

2024-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek” atly maslahat geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary,…

 12.04.2024 

Giňişleýin

Pudagara toparyň mejlisi

2024-nji ýylyň 6-njy aprelinde Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik…

 07.04.2024 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ MASLAHATY

2024-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň bäşinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna we ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda işlenip…

 01.04.2024 

Giňişleýin

MILLI BAHAR BAÝRAMY — HALKARA NOWRUZ GÜNI

2024-nji ýylyň 21-22-nji martynda Türkmen halky Milli bahar baýramy — Halkara Nowruz gününi ýokary ruhubelentlik bilen garşylady. Şu günler ýurdumyzyň ähli künjeklerinde halkymyzyň agzybirligini we jebisligini, asyrlaryň dowamynda kemala gelen paýhasly, özboluşly däp-dessurlara ygrarlylygy alamatlandyrýan dabaralar giňden…

 23.03.2024 

Giňişleýin

GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA DUŞUŞYKLAR

2024-nji ýylyň 12-nji martynda Aşagabat şäherinde Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen ýaş çatynjalara berk maşgala ojagyny gurmak babatynda maslahat bermek boýunça duşuşyk geçirildi. Oňa Adalat ministrliginiň we garamagyndaky RÝNÝ müdirlikleriniň,…

 13.03.2024 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ HALK MASLAHATYNYŇ PREZIDIUMYNYŇ MEJLISINIŇ NETIJELERINE BAGYŞLANAN MASLAHAT GEÇIRILDI

2024-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisiniň netijelerine bagyşlanan maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan guralan bu çärä ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň…

 29.02.2024 

Giňişleýin

BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PARAHATÇYLYK DÖREDIJI SYÝASATY WE DIPLOMATIÝASY

2024-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Magtymguly Pyragynyň parahatçylyk taglymaty we Bitarap Türkmenistanyň diplomatiýasy” atly halkara maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen maslahata Ministrler…

 19.02.2024 

Giňişleýin

“DEMOKRATIÝA WE HUKUK” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, rus, iňlis dillerinde neşir edilýän “Demokratiýa we hukuk” ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Neşirde ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň, hukuk ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlary şöhlelendirildi.

 Žurnal…

 09.02.2024 

Giňişleýin

TÜRKMEN-GERMAN HUKUK ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYGY ILERLEDIP

2024-nji ýylyň 30-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Türkmen-german deňeşdirme-hukuk öwreniş maglumat merkeziniň açylyş dabarasy geçirildi. Çärä Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) “Merkezi…

 31.01.2024 

Giňişleýin

PUDAGARA TOPARYŇ MEJLISI

2024-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Daşary işler ministrliginde ýurdumyzyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilişini üpjün…

 27.01.2024 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ 2024-NJI ÝYLY «PÄHIM-PAÝHAS UMMANY MAGTYMGULY PYRAGY» ÝYLY DIÝIP YGLAN ETMEK HAKYNDA KARARY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň tagallalary bilen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly uly üstünliklere beslendi. Garaşsyz, hemişelik Bitarap ýurdumyz 2024-nji…

 09.01.2024 

Giňişleýin

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK – 2024!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzyň milli kanunçylygyny döwrebaplaşdyrmakda birnäçe işler amala aşyrylýar. Ýurdumyzda Konstitusion özgertmeleriň hem-de döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ähmiýetini, häzirki wagtda ýurdumyzda…

 04.01.2024 

Giňişleýin

“ARKADAG SERDARLY BAGTYÝAR ÝAŞLAR” ÝYLYNA BAGYŞLANAN HALKARA YLMY-AMALY MASLAHAT WE SERGI GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Aşgabatda “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynyň netijelerine bagyşlanan halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Foruma Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy, ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň, harby…

 28.12.2023 

Giňişleýin

BRÝUSSELDE TÜRKMENISTAN BILEN ÝB ARASYNDA ADAM HUKUKLARY BARADA GEPLEŞIKLER GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň müdiri Ý.Nuryýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Belgiýanyň Brýussel şäherine sapary boldy.

Türkmen wekiliýetiniň düzümine Adalatçy, Daşary işler, Içeri işler we Adalat ministrlikleriniň wekilleri girdi.…

 21.12.2023 

Giňişleýin

ÝUNFPA-NYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI.

2023-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda BMG-niň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) gender meseleleri boýunça geňeşçisi hanym Leýla Şarafi bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda Institut bilen ÝUNFPA-nyň arasynda “Gender deňligini ilerletmek üçin ulgamy we gurallary pugtalandyrmaga…

 20.12.2023 

Giňişleýin

ADAM HUKUKLARYNYŇ ÄHLUMUMY JARNAMASYNYŇ 75 ÝYLLYGY WE HALKARA BITARAPLYK GÜNI MYNASYBETLI TEGELEK STOL MASLAHATY

2023-nji ýylyň 11-nji dekabrda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň guramagynda Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara iş toparynyň…

 13.12.2023 

Giňişleýin

“DIALOG-PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI” ATLY HALKARA FORUMY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda Halkara bitaraplyk güni we Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli “Dialog-parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahaty geçirildi.

Forumyň umumy mejlisine Türkmenistanyň…

 11.12.2023 

Giňişleýin

«DÖREDIJILIKLI ZÄHMET WE ADAM HUKUKLARY» ATLY BÄSLEŞIGIŇ NETIJELERI YGLAN EDILDI

2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary insitutynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy we Adam hukuklarynyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň…

 08.12.2023 

Giňişleýin

“TÜRKMEN BITARAPLYGY – PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ ÝOLY” ATLY YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Adalat köşgünde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň we Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň bilelikde gurnamgynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli “Türkmen Bitaraplygy – parahatçylygyň we ynanyşmagyň ýoly” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahata…

 05.12.2023 

Giňişleýin

«DEMOKRATIÝA WE HUKUK» ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, rus, iňlis dillerinde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Neşirde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň, şeýle hem hukuk ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlygyň…

 31.10.2023 

Giňişleýin

ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA ÄHLUMUMY JARNAMANYŇ 75 ÝYLLYGY WE WENA JARNAMASYNYŇ WE HEREKETLER MEÝILNAMASYNYŇ 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI BÄSLEŞIK

2023-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasyndaky “Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine…

 24.10.2023 

Giňişleýin

RAÝAT IŞ ÝÖREDIŞ KODEKSINE YLMY-AMALY DÜŞÜNDIRIŞLERI TAÝÝARLAMAK BOÝUNÇA IŞ TOPARYŇ MASLAHATY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam” atly Sebitleýin maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine ylmy-amaly düşündirişleri işläp taýýarlamak…

 19.10.2023 

Giňişleýin

ÝERLI ÖZ-ÖZÜŇI DOLANDYRYŞ EDARALARYNYŇ HALKARA WE MILLI TEJRIBELERI BOÝUNÇA OKUW MASLAHATLARY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty ABŞ-nyň Halkara ösüş baradaky agentligi bilen bilelikde “Ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralary: halkara we milli tejribe” atly okuw maslahaty geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Döwlet,…

 10.10.2023 

Giňişleýin

“TÜRKMENISTANYŇ GARAŞSYZLYGY – BERKARAR DÖWLETIŇ SARSMAZ BINÝADY” ATLY YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 20-nji sentýabrynda Adalat köşgünde Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Mejlisiniň we Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň bilelikde gurnamgynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň…

 21.09.2023 

Giňişleýin

ADMINISTRATIW IŞLER BOÝUNÇA KAZYLAR ÜÇIN V SEBITLEÝIN MASLAHAT

2023-nji ýylyň 4-5-nji sentýabrynda Aşgabatda administratiw işler boýunça kazylar üçin V sebitleýin maslahat geçirildi. Oňa Merkezi Aziýa ýurtlarynyň kazyýet ulgamynyň wekilleri we halkara bilermenler gatnaşdylar. Maslahatyň temasy – “Administratiw işleriň kazyýete degişliligi we administratiw hak islegleriň görnüşleri”.

Adamyň…

 06.09.2023 

Giňişleýin

TÜRKMEN WEKILIÝETINIŇ BMG-NIŇ JYNSY KEMSITMELERI ÝOK ETMEK BOÝUNÇA KOMITETINIŇ (CERD) 110-NJY MEJLISINE GATNAŞDY

2023-nji ýylyň 7-31-nji awgusty aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewa şäherindäki edarasynda Jynsy kemsitmeleri ýok etmek boýunça komitetiniň 110-nji mejlisi öz işini dowam edýär.

Şu ýylyň 21-22-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet…

 23.08.2023 

Giňişleýin

GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA TEGELEK STOL MASLAHATLARY

2023-nji ýylyň 24-nji iýul 4-nji awgust aralygynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Ilat gaznasy we ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasyny…

 04.08.2023 

Giňişleýin

ADAM HUKUKLARYNY ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ MEJLISI

Aşgabat, 24-nji iýul (TDH). Şu gün Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmek boýunça Pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň,…

 24.07.2023 

Giňişleýin

“DEMOKRATIÝA WE HUKUK” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY

Her çärýekde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan türkmen, iňlis, rus dillerinde çapa taýýarlanylan bu neşir jemgyýetçilik durmuşynyň we hukuk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini şöhlelendirýär.

Žurnal…

 20.07.2023 

Giňişleýin

RAÝAT IŞ ÝÖREDIŞ KODEKSINE YLMY-AMALY DÜŞÜNDIRIŞLERI TAÝÝARLAMAK BOÝUNÇA IŞ TOPARYŇ MASLAHATY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 12-nji iýulynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam” atly Sebitleýin maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine ylmy-amaly düşündirişleri işläp taýýarlamak…

 12.07.2023 

Giňişleýin

HORMATLY PREZIDENTIMIZ SERDAR BERDIMUHAMEDOW ŞHG-ä AGZA DÖWLETLERIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ GEŇEŞINIŇ MEJLISINE GATNAŞDY

2023-nji ýylyň 4-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna (ŞHG) agza döwletleriň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 23-nji mejlisine gatnaşdy.

Döwlet Baştutanymyzyň bu gezekki mejlise hormatly myhman hökmünde çagyrylmagy Watanymyzyň halkara giňişlikde…

 05.07.2023 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANDA ÇAGALARYŇ HUKUKLARYNY DURMUŞA GEÇIRMEK BOÝUNÇA 2023-2028-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASY TASSYKLANYLDY

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolan çagalaryň hukuklaryny we abadançylygyny üpjün etmek, ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady hem-de milli-medeni ulgamlarynda çagalaryň hukuklaryny goramaga we yzygiderli gowulandyrmaga gönükdirilen…

 22.06.2023 

Giňişleýin

GERMAN HUKUGYNYŇ GÜNLERI

2023-nji ýylyň 5-9-njy iýun aralygynda Germaniýanyň halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam” atly sebitleýin maksatnamasynyň we Germaniýanyň akademiki hyzmatdaşlyk gullugynyň (DAAD) ýardam bermeginde “German hukugynyň günleri” atly okuw kursy geçirildi. Bu okuwlar Gazagystanyň…

 10.06.2023 

Giňişleýin

GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA OKUW MASLAHATY

2023-nji ýylyň 29-30-njy maýynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) arasyndaky “Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek” atly taslamanyň çäklerinde…

 01.06.2023 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE DÖWLET BAÝDAGYNYŇ GÜNI MYNASYBETLI MASLAHAT

2023-nji ýylyň 17-nji maýynda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Berkarar döwlet we ösüşiň täze eýýamy: döwletliligiň, demokratiýanyň, adam gymmatlyklaryny hormatlamagyň nusgawy ýoly” ady bilen ylmy­amaly maslahat geçirildi. Maslahata…

 18.05.2023 

Giňişleýin

ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA OKUW MASLAHATLAR

2023-nji ýylyň 1-16-njy maýy aralygynda Aşgabat şäherindäki we welaýatlardaky Adam hukuklary boýunça maglumat merkezlerinde Adamyň hukuklary boýunça Ählumumy Jarnamanyň 75 ýyllygy, Wena Jarnamasynyň we hereketler Meýilnamasynyň…

 16.05.2023 

Giňişleýin

«DEMOKRATIÝA WE HUKUK» ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY

 Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan her çärýekde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy.

Žurnal hormatly Prezidentimiz Serdar BerdimuhamedowyňMinistrler Kabinetiniňşu ýylyň10-njy fewralynda geçiren giňişleýin mejlisindäki çykyşy bilen…

 15.05.2023 

Giňişleýin

RAÝAT IŞ ÝÖREDIŞ KODEKSINE YLMY-AMALY DÜŞÜNDIRIŞLERI TAÝÝARLAMAK BOÝUNÇA IŞ TOPARYŇ MASLAHATY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam” atly Sebitleýin maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine ylmy-amaly düşündirişleri…

 20.04.2023 

Giňişleýin

TÜRKMENISTAN 2024-2026-NJY ÝYLLAR ÜÇIN BMG-NIŇ ÇAGALAR GAZNASYNYŇ ÝERINE ÝETIRIJI GEŇEŞINE SAÝLANDY

Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (EKOSOC) Guramaçylyk mejlisinde Geňeşiň kömekçi guramalary üçin saýlawlar geçirildi.

Saýlawlaryň dowamynda EKOSOC-yň agzalary 2024-2026-njy ýyllar üçin Türkmenistany ÝUNISEF-iň Ýerine ýetiriji geňeşiniň agzalygyna biragyzdan saýladylar. Mälim bolşy ýaly,…

 13.04.2023 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MEJLISINIŇ TÄZE ÇAGYRYLYŞYNYŇ BIRINJI MASLAHATY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 6-njy aprelinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň birinji maslahaty geçirildi. Onuň dowamynda milli parlamentiň täze ýolbaşçy düzümi saýlanyldy, şeýle hem deputatlaryň öňünde durýan esasy wezipeler…

 07.04.2023 

Giňişleýin

RAÝAT IŞ ÝÖREDIŞ KODEKSINE YLMY-AMALY DÜŞÜNDIRIŞLERI TAÝÝARLAMAK BOÝUNÇA IŞ TOPARYŇ MASLAHATY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Halkara hyzmatdaşlyk boýunça jemgyýetiniň (GIZ) “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam” atly Sebitleýin maksatnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň Raýat iş ýörediş kodeksine ylmy-amaly düşündirişleri…

 30.03.2023 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANDA MEJLISIŇ DEPUTATLARYNYŇ, HALK MASLAHATLARYNYŇ WE GEŇEŞLERIŇ AGZALARYNYŇ SAÝLAWLARY GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda demokratik we aýanlyk ýagdaýynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi.

Saýlaw çäreleriniň barşyna monitoringi ähli saýlaw uçastoklaryna baryp gören halkara we milli…

 26.03.2023 

Giňişleýin

MILLI BAHAR BAÝRAMY MYNASYBETLI ÄHLIHALK DABARALARY

2023-nji ýylyň 21-22-nji martynda Türkmenistan döwletimiz Milli bahar baýramy bolan – Halkara Nowruz gününi ruhubelentlik bilen garşylady. Şu bahar günlerinde ýurdumyzyň ähli künjeklerinde geçirilýän dabaralar gadymy türkmen topragyny ruhy gymmatlyklaryň nury we ýylysy, asyrlaryň paýhasy bilen şöhlelendirip, ony aýdymdyr…

 22.03.2023 

Giňişleýin

Halkara zenanlar güni mynasybetli dabara

8-nji martda ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda “Arkadag Serdarly bagtyýar zenanlar” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi.

Ata Watanymyza hem-de hormatly Prezidentimize beýan edilýän buýsanç sözleri ýurdumyzyň zenanlaryna bagyşlanyp geçirilen…

 10.03.2023 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ ÝENE-DE BIR MÖHÜM BAŞLANGYJY KABUL EDILDI

Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartirasyndan bize Türkmenistanyň ýene-de bir möhüm başlangyjynyň kabul edilendigi baradaky şatlykly habar gelip gowuşdy. 2023-nji ýylyň 24-nji fewralynda Nýu-Ýork şäherinde bu guramanyň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň 60-njy umumy mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça…

 28.02.2023 

Giňişleýin

BMG-NIŇ ÖSÜŞ MAKSATNAMASYNYŇ HEMIŞELIK WEKILI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky Hemişelik wekili Narine Saakýan bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda, Institut bilen BMG-iň Ösüş Maksatnamasynyň…

 27.02.2023 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ DAŞARY IŞLER MINISTRLIGINIŇ HALKARA GATNAŞYKLAR INSTITUTYNDA DIPLOMATIK IŞGÄRLERINIŇ GÜNI BELLENILDI

2023-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda ýurduň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanan baýramçylyk çäreleri geçirildi.

Baýram, Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanan we “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” şygary bilen geçirilýän…

 19.02.2023 

Giňişleýin

DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARY BOÝUNÇA IŞ TOPARYŇ MASLAHATY

2023-nji ýylyň 13-15-nji fewralynda BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysynyň bilelikde gurnamagynda Durnukly ösüş maksatlarynyň Türkmenistanda ornaşdyrylmagy boýunça Iş toparynyň nobatdaky maslahaty geçirildi.

Maslahata…

 17.02.2023 

Giňişleýin

MILLI UMUMY DÖWÜRLEÝIN HASABATYŇ TASLAMASY BOÝUNÇA OKUW MASLAHAT

2023-nji ýylyň 7-11-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) arasyndaky “Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek” atly taslamasynyň…

 16.02.2023 

Giňişleýin

BMG-NIŇ TÜRKMENISTANDAKY HEMIŞELIK UTGAŞDYRYJYSY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2023-nji ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky Hemişelik utagaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda adam hukuklary babatynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri…

 09.02.2023 

Giňişleýin

PUDAGARA TOPARYŇ MEJLISI

2023-nji ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini  üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Mejlisiniň, şeýle hem ýurdumyzyň…

 06.02.2023 

Giňişleýin

“DEMOKRATIÝA WE HUKUK” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY ÇAPDAN ÇYKDY

 Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Žurnalyň bu sanyndaky makalalar şanly senä — Watanymyzyň Bitaraplygynyň 27 ýyllygyna bagyşlandy.

Žurnal hormatly Prezidentimiz…

 24.01.2023 

Giňişleýin

ÝUNESKO BILEN HYZMATDAŞLYGYŇ ÖSÜŞI

2011-nji ýylda Türkmenistan ÝUNESKO-nyň “Maddy däl medeni mirasy goramak baradaky” Konwensiýasyna goşuldy we şondan bäri hem onuň iň işjeň agzalarynyň biri bolup durýar.  Şeýle hem halkymyzyň «Görogly» şadessany (2015), «Küştdepdi» aýdym-saz sungaty (2017), halyçylyk sungaty (2019) hem-de dutar ýasamak senetçiligi, dutarda…

 26.12.2022 

Giňişleýin

"TÜRKMENISTANDA ÇAGALARYŇ HUKUK GORAGLYLYGY" ATLY ÝYGYNDY NEŞIR EDILDI

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan  BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýardam etmeginde "Türkmenistanda çagalaryň hukuk goraglylygy" atly ýygyndy neşir edildi.

Ýygyndy çagalar babatdaky milli kanunçylygy we Türkmenistanyň gatnaşyjy bolup durýan halkara…

 19.12.2022 

Giňişleýin

“DIALOG - PARAHATÇYLYGYŇ KEPILI” ATLY HALKARA MASLAHAT GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda Halkara Bitaraplyk güni we Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 27 ýyllygy mynasybetli “Dialog — parahatçylygyň kepili” atly halkara maslahat geçirildi.

Ýokary…

 14.12.2022 

Giňişleýin

«DÖREDIJILIKLI ZÄHMET WE ADAM HUKUKLARY» ATLY BÄSLEŞIGIŇ NETIJELERI YGLAN EDILDI

6-njy dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 27 ýyllygy we Adam hukuklarynyň halkara güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň bilelikde…

 07.12.2022 

Giňişleýin

“DEMOKRATIÝA WE HUKUK” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY

Türkmen, iňlis we rus dillerinde çap edilýän bu žurnal hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 23-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen Döwlet Maslahatyndaky çykyşy bilen açylýar. Öz çykyşynda döwlet Baştutanymyz Watanymyzyň demokratik, hukuk we dünýewi esaslaryny…

 18.11.2022 

Giňişleýin

ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA OKUW MASLAHATY

2022-nji ýylyň 18-20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM) arasyndaky “Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin hereketleriň milli meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegine ýardam etmek” atly taslamanyň…

 21.10.2022 

Giňişleýin

PUDAGARA IŞ TOPARYNYŇ AGZALARYNYŇ GATNAŞMAGYNDA MASLAHAT GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 11-13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasyndaky 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasynyň çäklerinde çaganyň hukuklary boýunça 2023-2028-nji ýyllar üçin hereketleriň Milli meýilnamasyny taýýarlamak…

 17.10.2022 

Giňişleýin

METBUGAT SOWATLYLYGY BOÝUNÇA MASLAHAT

2022-nji ýylyň 4-5-nji oktýabrynda Türkmenistanda adam hukuklary boýunça  2021–2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli meýilnamasynyň çäklerinde metbugat sowatlylygy boýunça onlaýn maslahat geçirildi. ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş…

 07.10.2022 

Giňişleýin

AŞGABATDA HORMATLY PREZIDENTIMIZIŇ BAŞLYKLYK ETMEGINDE DÖWLET MASLAHATY GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 23-nji sentýabrynda paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna bagyşlanan Döwlet Maslahaty geçirildi. Watanymyzyň durmuşynda şanly waka bolan umumymilli forumyň gün tertibine şu döwürde gazanylan üstünlikleriň…

 26.09.2022 

Giňişleýin

HALKARA ZÄHMET GURAMASYNYŇ WEKILIÝETI BILEN DUŞUŞYK

2022-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Halkara Zähmet Guramasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň gün tertibinde zähmet gatnaşyklary çygryndaky milli kanunçylygyň ösüşi, Türkmenistanyň kanunçylygyna Türkmenistanyň goşulyşan 10 sany konwensiýalarynyň…

 16.09.2022 

Giňişleýin

GENDER SYÝASATY: SAGDYN JEMGYÝET – SAGDYN ÖSÜŞ

2022-nji ýylyň 26-njy awgustynda paýtagtymyzyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda "Türkmenistanda aýallaryň saglygy we maşgaladaky ýagdaýy baradaky synyň" netijeleri bilen tanyşdyrmak boýunça duşuşyk geçirildi. Oňa halkara guramalaryň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň palatalarynyň, ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň,…

 29.08.2022 

Giňişleýin

MILLI SYNYŇ NETIJELERINI TANYŞDYRMAK BOÝUNÇA TEGELEK STOL MASLAHATLARY

2022-nji ýylyň 15-16-njy awgustynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen BMG-niň Ilat gaznasynyň (ÝUNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasyndaky “Gender deňligini ilerletmek üçin ulgamy we gurallary pugtalandyrmaga ýardam etmek” atly 2022-nji ýyl üçin bilelikdäki iş meýilnamasynyň çäklerinde…

 17.08.2022 

Giňişleýin

BMG-NIŇ ADAM HUKUKLARY BARADAKY ÝOKARY KOMISSARYNYŇ MÜDIRLIGINIŇ MERKEZI AZIÝA BOÝUNÇA SEBITLEÝIN WEKILI BILEN DUŞUŞYK

2022-nji ýylyň 18-nji iýulynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Rişard Komenda bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň…

 19.07.2022 

Giňişleýin

“DEMOKRATIÝA WE HUKUK” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY ÇAPDAN ÇYKDY

Çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň nobatdaky 2022-nji ýylyň 2-nji sany çapdan çykdy. Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan türkmen, iňlis, rus dillerinde taýýarlanylan bu neşir ýurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň we halkara hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini şöhlelendirýär.…

 13.07.2022 

Giňişleýin

ALTYNJY HAZAR SAMMITI ILERI TUTULÝAN UGURLARY KESGITLEDI

2022-nji ýylyň 29-njy iýunynda Aşgabatda Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň, Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleriniň gatnaşmagynda altynjy Hazar sammiti geçirildi.

Prezidentler dostlukly we ynanyşmak ýagdaýynda Hazar deňzinde bäştaraplaýyn hyzmatdaşlygyň…

 29.06.2022 

Giňişleýin

BMG-NIŇ TÜRKMENISTANDAKY HEMIŞELIK UTGAŞDYRYJYSY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 8-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Hemişelik utgaşdyryjysy jenap Dmitriý Şlapaçenko bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar üstünlikli hyzmatdaşlygy kanagatlanma bilen bellediler we adam hukuklary babatynda hyzmatdaşlygyň…

 08.06.2022 

Giňişleýin

“TÜRKMENISTANDA GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA 2021-2025-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNYŇ” ÇÄKLERINDE TEGELEK STOL MASLAHATLARY

2022-nji ýylyň 16-30-njy maý aralygynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Ilat gaznasy we ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde hereket edýän adam hukuklary boýunça maglumat merkezlerinde Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-2025-nji…

 31.05.2022 

Giňişleýin

WATANYMYZYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ 30 ÝYLLYGY WE DÖWLET BAÝDAGYNYŇ GÜNI MYNASYBETLI MASLAHAT

2022-nji ýylyň 17-nji maýynda, ýurdumyzyň iň täze taryhynda şanly seneleriň öňýanynda paýtagtymyzyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: täze taryhy eýýäm we kanunçykaryjylyk işiniň häzirki zaman tejribesi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Foruma…

 18.05.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ MEJLISI

2022-nji ýylyň 10-njy maýynda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň hem-de BMG-niň ýurt boýunça topary bilen bilelikdäki mejlisi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň…

 11.05.2022 

Giňişleýin

ADAM HUKUKLARY WE DURNUKLY ÖSÜŞ MAKSATLARY

2022-nji ýylyň 25-26-njy aprelinde BMG-niň Adam hukuklary boýunça Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň (OHСHR) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekilhanasynyň we BMGÖM-iň sebitleýin wekilhanasynyň guramagynda “Adam hukuklary we Durnukly Ösüş Maksatlary: Merkezi Aziýada adam hukuklary boýunça teklipleri Durnukly Ösüş Maksatlary…

 27.04.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ MEJLISI

16-njy aprelde ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň…

 16.04.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANDA GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA 2021-2025-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNY DURMUŞA GEÇIRMEGIŇ ÇÄKLERINDE DUŞUŞYK

2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty bilen BMG-niň Ilat gaznasynyň (UNFPA) Türkmenistandaky wekilhanasynyň arasyndaky 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasynyň çäklerinde utgaşdyrylan görnüşinde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary bilen duşuşyk geçirildi.

Çäräniň dowamynda…

 15.04.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTAN — BMG: ADAM HUKUKLARY ULGAMYNDA HYZMATDAŞLYK

2022-nji ýylyň 12-nji aprelinde “Türkmenistanyň Konstitusiýasy — adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepili” ady bilen utgaşykly görnüşde okuw maslahaty geçirildi. Oňa döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, welaýatlardaky Adam hukuklary boýunça maglumat merkezleriniň ýolbaşçylary, köpçülikleýin habar beriş…

 12.04.2022 

Giňişleýin

"TÜRKMENISTANDA ÇAGANYŇ HUKUKLARYNY DURMUŞA GEÇIRMEK BOÝUNÇA 2018-2022-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNYŇ" NETIJELERI BOÝUNÇA TANYŞDYRYŞ ÇÄRESI GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 11-nji aprelinde Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Çagalar gaznasynyň ýurdumyzdaky wekilhanasy bilen bilelikde Türkmenistanda çaganyň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin hereketleriň Milli meýilnamasynyň netijeleri boýunça tanyşdyrlyş çäresini geçirdi.

Çärä…

 11.04.2022 

Giňişleýin

ÝETGINJEKLER BABATDA ADYL KAZYÝET BOÝUNÇA TEGELEK STOL MASLAHATLARYNA GATNAŞYLDY

2022-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýetginjekler babatda adyl kazyýet boýunça tegelek stol maslahatlaryna Institutyň wekilleri gatnaşdylar.

Şeýle-de…

 17.03.2022 

Giňişleýin

BMG-NIŇ ÖSÜŞ MAKSATNAMASYNYŇ HEMIŞELIK WEKILI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Hemişelik wekili hanym Narine Saakýan bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar Institut bilen BMG-niň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky…

 25.02.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ DIPLOMATIK IŞGÄRLERINIŇ GÜNI MYNASYBETLI YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly ylmy maslahat geçirildi.

Maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli sergi…

 18.02.2022 

Giňişleýin

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIK!

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyzyň milli kanunçylygyny döwrebaplaşdyrmakda birnäçe işler amala aşyrylýar.

Ýurdumyzda Konstitusion özgertmeleriň hem-de döwletimiziň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ähmiýetini, häzirki…

 15.02.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ NOBATDAN DAŞARY MEJLISI GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirildi.

Mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň saýlanan agzalary, Mejlisiň deputatlary, döwlet häkimiýet edaralarynyň, syýasy…

 11.02.2022 

Giňişleýin

“DEMOKRATIÝA WE HUKUK” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY ÇAP EDILDI

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» ylmy-amaly žurnalynyň 2021-nji ýylyň IV sany çapdan çykdy. Türkmen, iňlis we rus dillerinde neşir edilýän bu žurnal hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda geçirilen “Parahatçylyk…

 08.02.2022 

Giňişleýin

HZG-NYŇ HALKARA ZÄHMET KADALARY MÜDIRLIGINIŇ DIREKTORY BILEN WIDEOARAGATNAŞYK ARKALY DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory bilen Halkara Zähmet Guramasynyň Halkara zähmet kadalary Müdirliginiň direktory hanym Korin Warganyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda Türkmenistan bilen Halkara Zähmet guramasynyň…

 02.02.2022 

Giňişleýin

BMG-NIŇ ÇAGALAR GAZNASYNYŇ TÜRKMENISTANDAKY WEKILHANASYNYŇ ÝOLBAŞÇYSY BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2022-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Mohammad Faýýazi bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşykda BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistan…

 12.01.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY WE ÝUNISEF-IŇ TÜRKMENISTANDAKY WEKILHANASY BILEN BILELIKDE DÖM-NYŇ ÝAŞ ILÇILERINE SERTIFIKATLARY GOWŞURYŞ DABARASYNY GEÇIRDILER

Şu ýylyň dekabr aýynyň dowamynda Türkmenistanyň DÖM-nyň ýaş ilçileri Türkmenistanda çaganyň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2022-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Maýilnamasyna baha bermeklige öz goşandygyny goşmak üçin, ýurdumyzyň ähli sebitlerinden bolan çagalar we maşgalalar bilen onlaýn- we göçme fokus-toparlary…

 22.12.2021 

Giňişleýin

HALKARA ADAM HUKUKLARY GÜNI MYNASYBETLI BÄSLEŞIGIŇ NETIJELERI YGLAN EDILDI

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde 10-njy dekabryndaky Halkara adam hukuklary güni mynasybetli bäsleşik yglan etdi.

Bäsleşik Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň halkara hukugyny öwrenýän talyplarynyň…

 10.12.2021 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY BMGÖM-NIŇ TÜRKMENISTANDAKY WEKILHANASY BILEN BILELIKDE HALKARA ADAM HUKUKLARY GÜNI MYNASYBETLI BÄSLEŞIK YGLAN EDÝÄR

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde Halkara adam hukuklary güni mynasybetli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşik, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň halkara hukugyny öwrenýän talyplarynyň arasynda geçirilýär.

Bäsleşigiň esasy temalary:

–      …

 02.12.2021 

Giňişleýin

INSTITUT TARAPYNDAN NEŞIR EDILÝÄN “DEMOKRATIÝA WE HUKUK” ŽURNALYNYŇ NOBATDAKY SANY ÇAP EDILDI

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» atly ylmy-amaly žur­na­lyň no­bat­da­ky sa­ny çap­dan çykdy. Ol hor­mat­ly Pre­zi­dentimiziň şu ýylyň 25-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde…

 26.11.2021 

Giňişleýin

ADMINISTRATIW HUKUGY BOÝUNÇA XII HALKARA YLMY-AMALY MASLAHATYNA GATNAŞYLDY

2021-nji ýylyň 4-5-nji noýabrynda Gazagystanyň Almaty şäherinde Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk  jemgyýetiniň (GIZ) “Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam” atly Sebitleýin maksatnamasynyň çäklerinde administratiw hukugy boýunça “Subutnama we administratiw hukugynda subut etmek” atly XII halkara ylmy-amaly maslahaty…

 09.11.2021 

Giňişleýin

“ÖZBEGISTAN: BÄŞ ÝYLYŇ OKGUNLY REFORMALARY” ATLY HALKARA MASLAHATYNA GATNAŞYLDY

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda “Özbegistan: bäş ýylyň okgunly reformalary” atly halkara maslahatyna wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory gatnaşdy we “Merkezi Aziýa ýurtlarynyň milli hukuk ulgamynyň ösüş ugurlaryndaky umumylyklar we aýratynlyklar” atly tema boýunça…

 08.10.2021 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTYNYŇ GURLUŞY TASSYKLANYLDY

Türkmenistanyň Prezidenti “Kiberhowpsuzlyk hakynda” Türkmenistanyň Kanunynda we “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda” göz öňünde tutulan wezipeleriň we maglumat howpsuzlygyna degişli işleriň durmuşa geçirilmegini doly üpjün etmek hem-de Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we…

 05.10.2021 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ «GARAŞSYZLYK - BAGTYMYZ» ATLY TÄZE KITABYNYŇ TANYŞDYRYLYŞ DABARASY

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Garaşsyzlyk – bagtymyz» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Çärä Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň,…

 01.10.2021 

Giňişleýin

AŞGABATDA TÜRKMENISTANYŇ MILLI GEŇEŞINIŇ HALK MASLAHATYNYŇ MEJLISI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň mejlisi geçirildi.

Mejlise Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň saýlanan agzalary,…

 27.09.2021 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ ADAM HUKUKLARY BABATDA HALKARA BORÇNAMALARYNYŇ WE HALKARA YNSANPERWER HUKUGYNYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINI ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ MEJLISI

2021-nji ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary babatda halkara borçnamalarynyň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, birnäçe ministrlikleriň…

 23.08.2021 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANDA MERKEZI AZIÝANYŇ DÖWLETLERINIŇ BAŞTUTANLARYNYŇ KONSULTATIW DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen Hazaryň kenarynda ýerleşýän “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçirildi. Bu ýokary derejeli duşuşyk bilen bir wagtda Merkezi Aziýa döwletleriniň zenanlarynyň dialogynyň birinji…

 07.08.2021 

Giňişleýin

“TÜRKMENISTANDA ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA 2021-2025 ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNY DURMUŞA GEÇIRMEKDE GOLDAW BERMEK” ATLY TASLAMANYŇ ÇÄKLERINDE TEGELEK STOLY

2021-nji ýylyň 3-4 awgustynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty Ýewropa Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkezi bilen bilelikde “Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasyny durmuşa geçirmekde goldaw bermek”…

 04.08.2021 

Giňişleýin

BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-NJI SESSIÝASYNYŇ 96-NJY PLENAR MEJLISINIŇ BARŞYNDA TÜRKMENISTAN TARAPYNDAN ÖŇE SÜRLEN KARARNAMA BIRAGYZDAN KABUL EDILDI

2021-nji ýylyň 2-nji awgustynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji sessiýasynyň 96-njy plenar mejlisinde Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen,…

 03.08.2021 

Giňişleýin

DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY BIRLEŞEN MILLETLER GURAMASYNYŇ ÖSÜŞ MAKSATNAMASYNYŇ WEKILHANASY BILEN BILELIKDE ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA “TEGELEK STOL” MASLAHATLARYNY GEÇIRDI

2021-nji ýylyň 23-29-njy iýuly aralygynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň (BMGÖM) Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli…

 30.07.2021 

Giňişleýin

ADAM HUKUKLARYNY ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ MEJLISI

24-nji iýulda Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Adam hukuklary babatda halkara borçnamalaryň we halkara ynsanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça Pudagara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Milli Geňeşiň Mejlisiniň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik…

 26.07.2021 

Giňişleýin

GENDER DEŇLIGI - DURNUKLY ÖSÜŞIŇ ŞERTI

2021-nji ýylyň 7-nji iýulyndan 16-njy iýuly aralygynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Ilat gaznasy we ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde Gender deňligi bilen bagly meseleler boýunça Hereketleriň milli Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine syn bermek üçin  ýurdumyzyň welaýatlarynda …

 24.07.2021 

Giňişleýin

BMG-NIŇ BAŞ ASSAMBLEÝASYNYŇ 75-NJI MEJLISINIŇ BAŞLYGYNYŇ TÜRKMENISTANA SAPARY

2021-nji ýylyň 4-nji iýulynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji mejlisiniň Başlygy Wolkan Bozkyr iş sapary bilen Aşgabada geldi.

5-nji iýulda jenap Wolkan Bozkyr Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edildi.

Dostlukly we ynanyşmak ýagdaýynda geçen…

 05.07.2021 

Giňişleýin

2021-NJI ÝYLYŇ 16-NJY IÝUNYNDA MERKEZI AZIÝANYŇ HUKUK ULANYJYLARY ÜÇIN ADMINISTRATIW HUKUGY WE IŞ ÝÖREDIŞI BOÝUNÇA SEBITLEÝIN ONLAÝN OKUW MASLAHATY GEÇIRILDI

Germaniýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Jemgyýetiniň (GIZ) "Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam" atly sebitleýin maksatnamasynyň çäginde şu ýylyň maý we iýun aýlarynda Merkezi Aziýanyň hukuk ulanyjylary üçin administratiw hukugy we iş ýöredişi boýunça tapgyrlaýyn webinarlary geçirildi.

Bu webinarlar hukuk…

 18.06.2021 

Giňişleýin

PARAHATÇYLYK WE YNANYŞMAK ÝÖRELGELERI ESASYNDAKY HYZMATDAŞLYK

2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda paýtagtymyzyň Adalat köşgüniň mejlisler zalynda döwletimiziň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy hem-de Ylymlar güni mynasybetli “Türkmenistanyň Garaşsyzlygy — parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan ösüşler” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi.

 10.06.2021 

Giňişleýin

AŞGABATDA TÜRKMENISTANDA ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA 2021-2025-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNYŇ TANYŞDYRYLYŞY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezi binasynda şu ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasynyň» tanyşdyrylyşy geçirildi.

 Resminama 2016…

 20.05.2021 

Giňişleýin

JEMGYÝETÇILIK GURAMALARYNYŇ MERKEZINDE TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNA WE DÖWLET BAÝDAGYNA BAGYŞLANYP YLMY-AMALY MASLAHAT GEÇIRILDI

“Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet Baýdagy: döwletlilik, kanunçylyk we adalatlylyk” - şu şygar bilen 17-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde ylmy-amaly maslahat geçirildi.

Maslahata Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy we Milli…

 18.05.2021 

Giňişleýin

MILLI LIDERIMIZIŇ «AK ŞÄHERIM AŞGABAT» ATLY KITABY HALKYMYZA GOWUŞDY

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtdy.

Bu kitapda döwlet Baştutanymyzyň Watanymyza, paýtagtymyza, mähriban halkymyza söýgüsiniň beýan edilendigini aýratyn nygtamak gerek.

Kitaby…

 10.05.2021 

Giňişleýin

TÜRKMENISTAN GENDER DEŇLIGI MESELELERI WE AÝALLARYŇ HUKUKLARYNY WE MÜMKINÇILIKLERINI GIŇELTMEK BOÝUNÇA BMG-NIŇ EDARASYNYŇ ÝERINE ÝETIRIJI GEŇEŞINIŇ AGZALYGYNA SAÝLANDY

2021-nji ýylyň 20-nji aprelinde BMG-niň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (EKOSOS) nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistan Gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG-niň edarasynyň (BMG-Zenanlar) Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2022-2024-nji ýyllar döwri üçin agzalygyna saýlandy.

“BMG-Zenanlar”…

 29.04.2021 

Giňişleýin

AŞGABATDA «GARAŞSYZ, BAKY BITARAP TÜRKMENISTANYŇ PARAHATÇYLYGYŇ WE YNANYŞMAGYŇ HATYRASYNA HALKARA HYZMATDAŞLYGY» ATLY HALKARA MASLAHATY GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy» atly halkara mejlisi geçirildi.

Ýokary derejedäki çäre şol gün Türkmenistanyň…

 16.04.2021 

Giňişleýin

“TÜRKMENISTANDA ADAM HUKUKLARY BOÝUNÇA 2021 — 2025-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASY” TASSYKLANYLDY

Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyklykda ykrar edilýär we Türkmenistanyň Konstitusiýasy we kanunlary arkaly kepillendirilýär. Adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek, höweslendirmek, goramak we berjaý etmek meseleleri hormatly…

 16.04.2021 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ ADAM HUKUKLARY BABATDA HALKARA BORÇNAMALARYNYŇ WE HALKARA YNSANPERWER HUKUGYNYŇ ÝERINE ÝETIRILMEGINI ÜPJÜN ETMEK BOÝUNÇA PUDAGARA TOPARYNYŇ NOBATDAKY MEJLISI GEÇIRILDI

2021-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy ulgamynda Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegi üpjün etmek boýunça Pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi.

Sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlise birnäçe ministrlikleriň…

 24.03.2021 

Giňişleýin