TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY

“TÜRKMENISTANDA GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA 2021-2025-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNYŇ” ÇÄKLERINDE TEGELEK STOL MASLAHATLARY

“TÜRKMENISTANDA GENDER DEŇLIGI BOÝUNÇA 2021-2025-NJI ÝYLLAR ÜÇIN HEREKETLERIŇ MILLI MEÝILNAMASYNYŇ” ÇÄKLERINDE TEGELEK STOL MASLAHATLARY

2022-nji ýylyň 16-30-njy maý aralygynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMG-niň Ilat gaznasy we ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi bilen bilelikde ýurdumyzyň welaýatlarynda we Aşgabat şäherinde hereket edýän adam hukuklary boýunça maglumat merkezlerinde Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň Milli Meýilnamasynyň durmuşa geçirilişi babatda “tegelek stol” maslahatlary geçirildi.

Tegelek stollar Institut bilen BMG-niň Ilat gaznasynyň arasyndaky “Gender deňligini ilerletmek üçin ulgamy we gurallary pugtalandyrmaga ýardam etmek” atly 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasynyň hem-de Türkmenistanyň hökümeti bilen ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkeziniň arasyndaky meýilnamanyň çäklerinde guraldy. 

Utgaşdyrylan görnüşinde geçirilen maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalary we Mejlisiniň deputatlary, welaýat we Aşgabat şäher häkimliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Bilim, Saglygy goraýyş we derman senagaty, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrlikleriniň, hukuk goraýjy edaralaryň we adwokatlar kollegiýasynyň, şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri – Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle hem, tegelek stollaryň işine ÝHHG-nyň Sekretariýatynyň gender meseleleri bölüminiň halkara bilermenleri gatnaşdylar.

Çärä gatnaşyjylar milli we halkara bilermenler bilen bilelikde Aýallar babatda kemsitmäniň ähli görnüşlerini ýok etmek hakyndaky Konwensiýanyň kadalarynyň ýerine ýetirilişi boýunça taýýarlanýan nobatdaky Milli hasabaty boýunça özara pikir alyşdylar we ýurdumyzyň bu ugurdaky halkara borçnamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.