TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY

ÇYKYŞLAR WE MAKALALAR


TÜRKMENISTANYŇ KONSTITUSIÝASYNYŇ WE HUKUK ULGAMYNYŇ ÖSÜŞI

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyz oňyn özgertmelere tarap ýolda batly gadamlar bilen öňe barýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýaş nesli watançylyk, Türkmenistanyň Konstitusiýasyna we kanunlaryna hormat goýmak we berjaý etmek ruhunda terbiýelemek, olaryň döredijilik işjeňligini ösdürmek…

 01.04.2024 

Giňişleýin

DÖWLET GULLUGYNDA AHLAK GYMMATLYKLARYNYŇ ORNY

Dolandyryş işiniň kämilligi döwlet edaralarynda işleýänleriň – döwlet gullukçylarynyň hünär ussatlygy, ahlak keşbi we işewür sypatlary, ýokary derejedäki medeniýetliligi, edepliligi bilen pugta baglanyşyklydyr.

 21.04.2022 

Giňişleýin

MILLI KANUNÇYLYGYŇ WE HALKARA HUKUGYNYŇ KADALARYNYŇ SAZLAŞYGY

“Halkyň Arakdagly zamanasy” diýip atlandyrylan ýylynda “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy” kabul edilmegi “Döwlet adam üçindir” diýen ýörelgäniň giňden dabaralnmagy bilen hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda…

 21.04.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTYNYŇ “DEMOKRATIÝA WE HUKUK” YLMY-AMALY ŽURNALYNDA ÇAP EDILÝÄN MAKALALARA BILDIRILÝÄN TALAPLAR HAKYNDA DÜZGÜNNAMA

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň “Demokratiýa we hukuk” ylmy-amaly žurnalynda çap edilýän makalalara bildirilýän talaplar hakynda Düzgünnama

 03.02.2022 

Giňişleýin

MAGLUMAT KANUNÇYLYGYNYŇ ÖSÜŞINIŇ KONSTITUSION ESASLARY

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ösüşiň we innowasiýalaryň täze taryhy eýýamynda Türkmenistanda adamyň we raýatyň hukuklarynyň hem azatlyklarynyň kepillikleriniň kämil şertlerinde maglumata bolan konstitusion hukuk adamyň iň möhüm hukuklarynyň biridir.

 18.01.2022 

Giňişleýin

TÜRKMENISTAN WE UNISEF: HER BIR ÇAGANYŇ BÄHBIDINE NETIJELI IŞLEMEK UGRUNDA HYZMATDAŞLYK

2021-nji ýylda – Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny hem-de Bitaraplygynyň 26 ýyllygyny belleýän ýylynda biz hem UNISEF-niň döredilmeginiň 75 ýyllygyny belleýäris. Bu möhüm seneler we pursatlar, olaryň bilelikde baýram edilmegi bize çagalaryň hukuklaryny amala aşyrmak we goramak boýunça bilelikde iş alyp barýandygymyzy…

 18.01.2022 

Giňişleýin

ZÄHMETI YLMY ESASDA GURAMAK – KONSTITUSION WE HALKARA KADALARY DURMUŞA GEÇIRMEGIŇ WAJYP UGRY

Hormatly Prezidentimiz adamyň esasy konstitusion hukuklarynyň biri bolan raýatlaryň zähmet çekmäge hukugynyň amala aşyrylmagynyň üpjün edilmegine aýratyn üns berýär. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary raýatlary döredijilikli zähmete we demokratik esaslarda jemgyýetçilik işjeňligine höweslendirýär. Raýatlaryň zähmet…

 30.09.2019 

Giňişleýin

TÜRKMENISTANDA ADAM HUKUKLARYNY WE AZATLYKLARYNY GORAMAGYŇ KONSTITUSION GURALLARY

Ýurdy syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan durnukly ösdürmegiň strategiýasyny üpjün etmekde esasy orun adam hukuklaryna degişlidir. Taryhy tejribäniň görkezişi ýaly, jemgyýetiň öňe gidişligiň we erkinligiň ýoly boýunça ösüşi adam hukuklaryny giňeltmek we olaryň mazmunyny baýlaşdyrmak bilen aýrylmaz baglydyr. Jemgyýetçilik…

 26.09.2019 

Giňişleýin