THE INSTITUTE OF STATE, LAW AND DEMOCRACY OF TURKMENISTAN

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet we hukuk institutynda taýýarlanan bu okuw gollanmasy ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň hukuk hünärinden bilim alýan talyplaryna niýetlenýär. Bu gollanmada wajyp döwlet-hukuk düşünjelerini hukuk öwrenijiler üçin zerur maglumatlary çalt hem aňsat tapmak we özleşdirmek mümkin bolar ýaly derejede ýönekeýleşdirilip hem- de gysgaldylyp berilýär. Şonuň ýaly-da okuw-usuly serişdeleriň çyzgylar, sowalnamalar ýaly görnüşlerini ulanmak bilen, döwlet we hukuk nazaryýeti boýunça soraglary has netijeli özleşdirmeklige ýardam bermek maksat edinildi.