TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY BMGÖM-NIŇ TÜRKMENISTANDAKY WEKILHANASY BILEN BILELIKDE HALKARA ADAM HUKUKLARY GÜNI MYNASYBETLI BÄSLEŞIK YGLAN EDÝÄR

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET, HUKUK WE DEMOKRATIÝA INSTITUTY BMGÖM-NIŇ TÜRKMENISTANDAKY WEKILHANASY BILEN BILELIKDE HALKARA ADAM HUKUKLARY GÜNI MYNASYBETLI BÄSLEŞIK YGLAN EDÝÄR

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty BMGÖM-niň Türkmenistandaky wekilhanasy bilen bilelikde Halkara adam hukuklary güni mynasybetli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşik, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň halkara hukugyny öwrenýän talyplarynyň arasynda geçirilýär.

Bäsleşigiň esasy temalary:

–       Adam hukuklary babatynda halkara hukuk kadalarynyň orny;

–       Adam hukuklaryny goramagyň halkara we milli gurallary;

–       Adam hukuklary babatynda halkara hyzmatdaşlygy;

–       Adam hukuklary babatynda halkara hukuk kadalarynyň milli derejede durmuşa geçirilmegi.

Bäsleşige gatnaşyjylar öz işlerini Times New Roman 14 şriftinde, türkmen, rus ýa-da iňlis dillerinde hödürlemeli. Makala 5 sahypadan köp bolmaly däl (çyzyk aralygy - 1.5) we ol ýazylanda, hiç bir çeşmelerden göçürilmedi däl.

Her bir işde awtoryň ady, okuw jaýynyň ady we habarlaşmak üçin maglumat (e-poçta; telefon belgisi) bolmaly.

Makalalar 2021-nji ýylyň 7-nji dekabryndan gijä galman, elektron poçta arkaly iberilmelidir: undptm@gmail.com.

Hasabatlara 10 ballyk ulgam arkaly aşakda görkezilen ölçeglere laýyklykda baha berler:

-        Ähmiýeti;

-        Mazmuny;

-        Teklipler.

Işlere baha bermek we ýeňijileri saýlamak üçin aşakda görkezilen edaralaryň wekillerinden ybarat bolan eminleriň topary dörediler:

-        Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi

-        Türkmenistanyň Adalat ministrligi

-        Magtymguly adyndaky Türkmen Döwlet uniwersiteti

-        Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

-        Halkara Ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti

-        Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty

-        BMGÖM (milli geňeşçi we 1 halkara geňeşçi).

Bäsleşigiň netijeleri 2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda BMG-niň binasynda dabaraly ýagdaýda yglan ediler, ýeňijilere şahadatnamalar we baýraklar gowşurylar.